رنگ های پلاستیکی ترکیبات شیمیایی هستند که برای رنگ آمیزی پلاستیک استفاده می شوند. این ترکیبات به شکل رنگ و رنگدانه تولید می شوند. نوع رنگ بر اساس نوع رزین پلیمری ، که نیاز به رنگ آمیزی دارد ، انتخاب می شود. رنگدانه ها برای استفاده با پلی الفین ها مناسب ترند.

رنگ باید محدودیت های مختلفی را برآورده کند ، به عنوان مثال ، ترکیب باید از نظر شیمیایی با رزین پایه سازگار باشد ، مطابقت مناسبی با استاندارد رنگ داشته باشد، از نظر شیمیایی پایدار باشد ، که در این مورد به معنی قادر به تحمل تنش ها و دمای پردازش (پایداری حرارتی) در فرایند ساخت و دوام کافی برای مطابقت با طول عمر محصول است.

پارامترهای ترکیب با یک اثر دلخواه متفاوت است ، که ممکن است شامل محصول نهایی مرواریدی ، فلزی ، فلورسنت ، فسفرسنت ، ترموکرومیک یا فوتوکرومیک باشد.