نیما شاهرخی

از طریق یکی از آشنایان با این مجموعه آشنا شدم. تعریف ایشان برایم سند بود اما وقتی کارشان را دیدم، خودم نیز به همان یقین رسیدم که این مجموعه بهترین ها را به انجام می رسانند.